Ανθρακικό Αποτύπωμα

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα (Carbon Footprint)  είναι το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, διεργασία ή προϊόν.
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το πιο γνωστό αέριο θερμοκηπίου και συνήθως εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων. Άλλα αέρια του θερμοκηπίου είναι τα εξής:
▪ Μεθάνιο (CH4)
▪ Πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O)
▪ Υδροφθοράνθρακες (HFCs)
▪ Υπερφθοριωμένοι και πολυφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (PFCs)
▪ Εξαφθοριούχο θείο (SF6)
▪ Τριφθοριούχο άζωτο (NF3).
Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες (Scopes):
  • Scope 1: Άμεσες εκπομπές GHG από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά από την επιχείρηση ή τον Δήμο.
  • Scope 2: Έμμεσες εκπομπές GHG από την παραγωγή αγορασμένης ενέργειας. Όλες οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, από την κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης.
  • Scope 3: Έμμεσες εκπομπές GHG. Αφορά εκπομπές από δραστηριότητες που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του φορέα αλλά από συνεργαζόμενους φορείς (μετακινήσεις προσωπικού, προμηθευτές, κ.α.).
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την καταγραφή των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου και τη σύνταξη έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14064-1 και του GHG protocol.
Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος είναι υποχρεωτικός για συγκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ΟΤΑ Α’ Βαθμού στο πλαίσιο της κατάρτισης των Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (N. 4936/2022, ΦΕΚ 105Α).