Εξειδικευμένες μετρήσεις αέριων ρύπων, αιθάλης, θορύβου, σκόνης & άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Η εταιρεία μας διαθέτει μετρητικό εξοπλισμό που αποτελείται από συσκευές υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας για περιβαλλοντικές μετρήσεις οσμογόνων και μη αέριων ρύπων, αιθάλης, στάθμης θορύβου & αιωρούμενων σωματιδίων, με τον οποίο υποστηρίζει τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

 Διενέργεια μετρήσεων στους ακόλουθους τομείς:

 • Μέτρηση Βιομηχανικών εκπομπών αέριων ρύπων, αιωρούμενων σωματιδίων και στάθμης θορύβου.
 • Έλεγχος της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους (IAQ)
 • Επιπλέον μετρητικές εφαρμογές

Οι μετρήσεις εκπομπών αερίων ρύπων που πραγματοποιούνται αφορούν κατά κανόνα τον έλεγχο της τοξικότητας των αερίων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αυτά προκαλούν. Διενεργούνται ταυτόχρονες μετρήσεις διαφορετικών αερίων όπως:

 • Μεθάνιο (CH4),
 • Μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
 • Υδρόθειο (H2S),
 • Αμμωνίας (NH3),
 • Προσδιορισμός δείκτη Αιθάλης
 • Και Πλειάδα άλλων Αερίων

Οι μετρήσεις εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων που πραγματοποιεί η ENVIA, αυτόνομα ή και παράλληλα με εκείνη των αέριων ρύπων, ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση, αφορούν στην παρακολούθηση και μέτρηση της συγκέντρωσης και της συνολικής μάζας αυτών σε εργοστασιακούς χώρους.

Διενεργείται μέτρηση εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, με ταυτόχρονη μέτρηση έξι (6) διαφορετικών σε διάμετρο και συγκέντρωση κλασμάτων αιωρούμενων Σωματιδίων:

 • (3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10,0 μm)
 • PM 2.5, PM 10.0 & TPM σε μg/m3
 • Οι μετρήσεις στάθμης θορύβου που πραγματοποιεί η εταιρεία μας, αυτόνομα ή και παράλληλα με εκείνη των αέριων ρύπων και των αιωρούμενων σωματιδίων, αποτελούν μια αξιόπιστη καταγραφή των τιμών του θορύβου, σε εργοστασιακούς χώρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα όργανα μετρήσεων διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά βαθμονόμησης σε ισχύ.

Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιείται εγκεκριμένος εξοπλισμός αναγνωρισμένων κατασκευαστών βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων και οδηγιών.

Το εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων της ENVIA είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.